Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ethnology" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "dân tộc học" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Ethnology

[Dân tộc học]
/ɛθnɑləʤi/

noun

1. The branch of anthropology that deals with the division of humankind into races and with their origins and distribution and distinctive characteristics

    synonym:
  • ethnology

1. Ngành nhân chủng học liên quan đến việc phân chia loài người thành các chủng tộc và với nguồn gốc và sự phân bố và đặc điểm riêng biệt của chúng

    từ đồng nghĩa:
  • dân tộc học