Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "eruption" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "hồi sức" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Eruption

[Sự gián đoạn]
/irəpʃən/

noun

1. The sudden occurrence of a violent discharge of steam and volcanic material

  synonym:
 • volcanic eruption
 • ,
 • eruption

1. Sự xuất hiện đột ngột của việc xả hơi và vật liệu núi lửa

  từ đồng nghĩa:
 • núi lửa phun trào
 • ,
 • phun trào

2. Symptom consisting of a breaking out and becoming visible

  synonym:
 • eruption

2. Triệu chứng bao gồm đột phá và trở nên rõ ràng

  từ đồng nghĩa:
 • phun trào

3. (of volcanos) pouring out fumes or lava (or a deposit so formed)

  synonym:
 • eruption
 • ,
 • eructation
 • ,
 • extravasation

3. (của núi lửa) đổ ra khói hoặc dung nham (hoặc một khoản tiền gửi được hình thành)

  từ đồng nghĩa:
 • phun trào
 • ,
 • sự xói mòn
 • ,
 • ngoại khóa

4. A sudden violent spontaneous occurrence (usually of some undesirable condition)

 • "The outbreak of hostilities"
  synonym:
 • outbreak
 • ,
 • eruption
 • ,
 • irruption

4. Một sự xuất hiện tự phát bạo lực đột ngột (thường là một số điều kiện không mong muốn)

 • "Sự bùng nổ của chiến sự"
  từ đồng nghĩa:
 • bùng phát
 • ,
 • phun trào
 • ,
 • phá vỡ

5. A sudden very loud noise

  synonym:
 • bang
 • ,
 • clap
 • ,
 • eruption
 • ,
 • blast
 • ,
 • bam

5. Một tiếng ồn rất lớn

  từ đồng nghĩa:
 • bang
 • ,
 • vỗ tay
 • ,
 • phun trào
 • ,
 • vụ nổ
 • ,
 • bam

6. The emergence of a tooth as it breaks through the gum

  synonym:
 • eruption

6. Sự xuất hiện của một chiếc răng khi nó phá vỡ kẹo cao su

  từ đồng nghĩa:
 • phun trào

Examples of using

I have a skin eruption.
Tôi có một vụ phun trào da.