Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "erode" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ erode sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Erode

[Xói mòn]
/ɪroʊd/

verb

1. Become ground down or deteriorate

 • "Her confidence eroded"
  synonym:
 • erode
 • ,
 • gnaw
 • ,
 • gnaw at
 • ,
 • eat at
 • ,
 • wear away

1. Trở nên xuống đất hoặc xuống cấp

 • "Sự tự tin của cô ấy bị xói mòn"
  từ đồng nghĩa:
 • xói mòn
 • ,
 • gặm nhấm
 • ,
 • gặm tại
 • ,
 • ăn tại
 • ,
 • mòn đi

2. Remove soil or rock

 • "Rain eroded the terraces"
  synonym:
 • erode
 • ,
 • eat away
 • ,
 • fret

2. Loại bỏ đất hoặc đá

 • "Mưa làm xói mòn sân thượng"
  từ đồng nghĩa:
 • xói mòn
 • ,
 • ăn đi
 • ,
 • băn khoăn