Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "environs" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "environs" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Environs

[Môi trường]
/ɪnvaɪrənz/

noun

1. The area in which something exists or lives

 • "The country--the flat agricultural surround"
  synonym:
 • environment
 • ,
 • environs
 • ,
 • surroundings
 • ,
 • surround

1. Khu vực tồn tại hoặc sống

 • "Đất nước - bao quanh nông nghiệp bằng phẳng"
  từ đồng nghĩa:
 • môi trường
 • ,
 • môi trường xung quanh
 • ,
 • bao quanh

2. An outer adjacent area of any place

  synonym:
 • environs
 • ,
 • purlieu

2. Một khu vực liền kề bên ngoài của bất kỳ nơi nào

  từ đồng nghĩa:
 • môi trường
 • ,
 • thanh lọc