Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "enterprising" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tham gia" vào tiếng Việt

EnglishVietnamese

Enterprising

[Khởi nghiệp]
/ɛntərpraɪzɪŋ/

adjective

1. Marked by imagination, initiative, and readiness to undertake new projects

  • "An enterprising foreign policy"
  • "An enterprising young man likely to go far"
    synonym:
  • enterprising

1. Được đánh dấu bằng trí tưởng tượng, sáng kiến và sẵn sàng thực hiện các dự án mới

  • "Một chính sách đối ngoại táo bạo"
  • "Một thanh niên dám nghĩ dám đi xa"
    từ đồng nghĩa:
  • dám nghĩ dám làm