Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "enslave" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "enslave" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Enslave

[Enslave]
/ɛnslev/

verb

1. Make a slave of

  • Bring into servitude
    synonym:
  • enslave

1. Làm nô lệ

  • Mang lại sự phục vụ
    từ đồng nghĩa:
  • nô lệ

Examples of using

Can enslave the world. For cheap.
Có thể làm nô lệ cho thế giới. Với giá rẻ.