Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "enmity" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "thù địch" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Enmity

[Thù hận]
/ɛnməti/

noun

1. A state of deep-seated ill-will

  synonym:
 • hostility
 • ,
 • enmity
 • ,
 • antagonism

1. Một trạng thái ác ý sâu xa

  từ đồng nghĩa:
 • thù địch
 • ,
 • thù hằn
 • ,
 • đối kháng

2. The feeling of a hostile person

 • "He could no longer contain his hostility"
  synonym:
 • hostility
 • ,
 • enmity
 • ,
 • ill will

2. Cảm giác của một kẻ thù địch

 • "Anh ấy không thể kiềm chế được sự thù địch của mình nữa"
  từ đồng nghĩa:
 • thù địch
 • ,
 • thù hằn
 • ,
 • ác ý

Examples of using

Between men and women there is no friendship possible. There is passion, enmity, worship, love, but no friendship.
Giữa đàn ông và phụ nữ không thể có tình bạn. Có đam mê, thù hận, thờ phượng, tình yêu, nhưng không có tình bạn.