Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "eminent" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "nổi bật" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Eminent

[Nổi tiếng]
/ɛmənənt/

adjective

1. Standing above others in quality or position

 • "People in high places"
 • "The high priest"
 • "Eminent members of the community"
  synonym:
 • eminent
 • ,
 • high

1. Đứng trên người khác về chất lượng hoặc vị trí

 • "Người ở nơi cao"
 • "Thầy tế lễ thượng phẩm"
 • "Những thành viên ưu tú của cộng đồng"
  từ đồng nghĩa:
 • nổi tiếng
 • ,
 • cao

2. Of imposing height

 • Especially standing out above others
 • "An eminent peak"
 • "Lofty mountains"
 • "The soaring spires of the cathedral"
 • "Towering icebergs"
  synonym:
 • eminent
 • ,
 • lofty
 • ,
 • soaring
 • ,
 • towering

2. Của chiều cao áp đặt

 • Đặc biệt là nổi bật hơn người khác
 • "Một đỉnh cao nổi bật"
 • "Núi cao"
 • "Những ngọn tháp cao vút của nhà thờ"
 • "Towering tảng băng trôi"
  từ đồng nghĩa:
 • nổi tiếng
 • ,
 • cao cả
 • ,
 • tăng vọt
 • ,
 • cao chót vót

Examples of using

Mr Smith is an eminent violinist.
Ông Smith là một nghệ sĩ violin lỗi lạc.
The monument was erected in honor of the eminent philosopher.
Tượng đài được dựng lên để vinh danh nhà triết học lỗi lạc.