Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "eminence" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "nổi bật" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Eminence

[Sự nổi tiếng]
/ɛmənəns/

noun

1. High status importance owing to marked superiority

 • "A scholar of great eminence"
  synonym:
 • eminence
 • ,
 • distinction
 • ,
 • preeminence
 • ,
 • note

1. Tầm quan trọng của địa vị cao nhờ tính ưu việt rõ rệt

 • "Một học giả xuất sắc"
  từ đồng nghĩa:
 • sự nổi tiếng
 • ,
 • phân biệt
 • ,
 • ưu việt
 • ,
 • chú thích

2. A protuberance on a bone especially for attachment of a muscle or ligament

  synonym:
 • tuberosity
 • ,
 • tubercle
 • ,
 • eminence

2. Phần nhô ra trên xương đặc biệt để gắn cơ hoặc dây chằng

  từ đồng nghĩa:
 • củ
 • ,
 • sự nổi tiếng

Examples of using

He won eminence as a scientist.
Ông đã giành được danh hiệu nhà khoa học xuất sắc.