Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "embryo" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "phôi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Embryo

[Phôi]
/ɛmbrioʊ/

noun

1. (botany) a minute rudimentary plant contained within a seed or an archegonium

  synonym:
 • embryo

1. (thực vật học) một cây thô sơ phút chứa trong hạt hoặc một archegonium

  từ đồng nghĩa:
 • phôi

2. An animal organism in the early stages of growth and differentiation that in higher forms merge into fetal stages but in lower forms terminate in commencement of larval life

  synonym:
 • embryo
 • ,
 • conceptus
 • ,
 • fertilized egg

2. Một sinh vật động vật trong giai đoạn đầu của sự tăng trưởng và sự khác biệt rằng ở dạng cao hơn hợp nhất thành giai đoạn của thai nhi nhưng ở dạng thấp hơn chấm dứt khi bắt đầu cuộc sống của ấu trùng

  từ đồng nghĩa:
 • phôi
 • ,
 • khái niệm
 • ,
 • trứng thụ tinh