Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "emanate" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "emanate" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Emanate

[Emanate]
/ɛmənet/

verb

1. Proceed or issue forth, as from a source

 • "Water emanates from this hole in the ground"
  synonym:
 • emanate

1. Tiến hành hoặc phát hành ra, như từ một nguồn

 • "Nước phát ra từ cái lỗ này trên mặt đất"
  từ đồng nghĩa:
 • phát ra

2. Give out (breath or an odor)

 • "The chimney exhales a thick smoke"
  synonym:
 • exhale
 • ,
 • give forth
 • ,
 • emanate

2. Cho ra (hơi thở hoặc mùi)

 • "Ống khói thở ra một làn khói dày đặc"
  từ đồng nghĩa:
 • thở ra
 • ,
 • cho đi
 • ,
 • phát ra