Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "elite" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "elite" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Elite

[Tinh hoa]
/ɪlit/

noun

1. A group or class of persons enjoying superior intellectual or social or economic status

  synonym:
 • elite
 • ,
 • elite group

1. Một nhóm hoặc tầng lớp người có địa vị trí tuệ, xã hội hoặc kinh tế vượt trội

  từ đồng nghĩa:
 • ưu tú
 • ,
 • nhóm elite

adjective

1. Selected as the best

 • "An elect circle of artists"
 • "Elite colleges"
  synonym:
 • elect
 • ,
 • elite

1. Được chọn là tốt nhất

 • "Một nhóm nghệ sĩ được bầu chọn"
 • "Các trường cao đẳng ưu tú"
  từ đồng nghĩa:
 • bầu chọn
 • ,
 • ưu tú

Examples of using

The representatives of the elite continue to think according to the categories of the past.
Các đại diện của giới thượng lưu tiếp tục suy nghĩ theo các phạm trù của quá khứ.
On the whole, the elite are not sensitive to criticism.
Nhìn chung, giới thượng lưu không nhạy cảm với những lời chỉ trích.