Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "elevate" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "cao" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Elevate

[Nâng cao]
/ɛləvet/

verb

1. Give a promotion to or assign to a higher position

 • "John was kicked upstairs when a replacement was hired"
 • "Women tend not to advance in the major law firms"
 • "I got promoted after many years of hard work"
  synonym:
 • promote
 • ,
 • upgrade
 • ,
 • advance
 • ,
 • kick upstairs
 • ,
 • raise
 • ,
 • elevate

1. Thăng chức hoặc bổ nhiệm vào một vị trí cao hơn

 • "John bị đuổi lên lầu khi người thay thế được thuê"
 • "Phụ nữ có xu hướng không thăng tiến trong các công ty luật lớn"
 • "Tôi được thăng chức sau nhiều năm làm việc chăm chỉ"
  từ đồng nghĩa:
 • thúc đẩy
 • ,
 • nâng cấp
 • ,
 • tiến lên
 • ,
 • đá lên lầu
 • ,
 • nâng cao

2. Raise from a lower to a higher position

 • "Raise your hands"
 • "Lift a load"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • lift
 • ,
 • elevate
 • ,
 • get up
 • ,
 • bring up

2. Nâng từ vị trí thấp hơn lên vị trí cao hơn

 • "Giơ tay lên"
 • "Nâng một tải"
  từ đồng nghĩa:
 • nâng cao
 • ,
 • nâng lên
 • ,
 • dậy đi
 • ,
 • đưa lên

3. Raise in rank or condition

 • "The new law lifted many people from poverty"
  synonym:
 • lift
 • ,
 • raise
 • ,
 • elevate

3. Nâng cao thứ hạng hoặc điều kiện

 • "Luật mới đã đưa nhiều người thoát khỏi đói nghèo"
  từ đồng nghĩa:
 • nâng lên
 • ,
 • nâng cao