Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "elementary" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tiểu học" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Elementary

[Tiểu học]
/ɛləmɛntri/

adjective

1. Easy and not involved or complicated

 • "An elementary problem in statistics"
 • "Elementary, my dear watson"
 • "A simple game"
 • "Found an uncomplicated solution to the problem"
  synonym:
 • elementary
 • ,
 • simple
 • ,
 • uncomplicated
 • ,
 • unproblematic

1. Dễ dàng và không liên quan hoặc phức tạp

 • "Một vấn đề cơ bản trong thống kê"
 • "Tiểu học, watson thân yêu của tôi"
 • "Một trò chơi đơn giản"
 • "Tìm thấy một giải pháp không phức tạp cho vấn đề"
  từ đồng nghĩa:
 • tiểu học
 • ,
 • đơn giản
 • ,
 • không phức tạp
 • ,
 • không có vấn đề

2. Of or pertaining to or characteristic of elementary school or elementary education

 • "The elementary grades"
 • "Elementary teachers"
  synonym:
 • elementary

2. Hoặc liên quan đến hoặc đặc trưng của giáo dục tiểu học hoặc tiểu học

 • "Lớp tiểu học"
 • "Giáo viên tiểu học"
  từ đồng nghĩa:
 • tiểu học

3. Of or being the essential or basic part

 • "An elementary need for love and nurturing"
  synonym:
 • elementary
 • ,
 • elemental
 • ,
 • primary

3. Hoặc là phần thiết yếu hoặc cơ bản

 • "Một nhu cầu cơ bản cho tình yêu và nuôi dưỡng"
  từ đồng nghĩa:
 • tiểu học
 • ,
 • nguyên tố

Examples of using

My son who is in the fifth grade has transferred from Shizuoka to an elementary school in Nagoya.
Con trai tôi học lớp năm đã chuyển từ Shizuoka đến một trường tiểu học ở Nagoya.
Is French taught in elementary schools?
Là người Pháp được dạy ở các trường tiểu học?
What would happen if two powerful nations with different languages - such as United States and China - would agree upon the experimental teaching of Esperanto in elementary schools?
Điều gì sẽ xảy ra nếu hai quốc gia hùng mạnh với các ngôn ngữ khác nhau - như Hoa Kỳ và Trung Quốc - sẽ đồng ý với việc giảng dạy thử nghiệm Esperanto ở các trường tiểu học?