Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "effect" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "hiệu ứng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Effect

[Hiệu quả]
/ɪfɛkt/

noun

1. A phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon

 • "The magnetic effect was greater when the rod was lengthwise"
 • "His decision had depressing consequences for business"
 • "He acted very wise after the event"
  synonym:
 • consequence
 • ,
 • effect
 • ,
 • outcome
 • ,
 • result
 • ,
 • event
 • ,
 • issue
 • ,
 • upshot

1. Một hiện tượng xảy ra sau đó và được gây ra bởi một số hiện tượng trước đó

 • "Hiệu ứng từ tính lớn hơn khi thanh theo chiều dọc"
 • "Quyết định của ông đã gây ra hậu quả đáng buồn cho kinh doanh"
 • "Anh ấy đã hành động rất khôn ngoan sau sự kiện này"
  từ đồng nghĩa:
 • hậu quả
 • ,
 • hiệu quả
 • ,
 • kết quả
 • ,
 • sự kiện
 • ,
 • vấn đề

2. An outward appearance

 • "He made a good impression"
 • "I wanted to create an impression of success"
 • "She retained that bold effect in her reproductions of the original painting"
  synonym:
 • impression
 • ,
 • effect

2. Một ngoại hình

 • "Anh ấy đã gây ấn tượng tốt"
 • "Tôi muốn tạo ấn tượng về thành công"
 • "Cô ấy giữ lại hiệu ứng táo bạo đó trong bản sao của bức tranh gốc"
  từ đồng nghĩa:
 • ấn tượng
 • ,
 • hiệu quả

3. An impression (especially one that is artificial or contrived)

 • "He just did it for effect"
  synonym:
 • effect

3. Một ấn tượng (đặc biệt là một ấn tượng nhân tạo hoặc giả tạo)

 • "Anh ấy đã làm nó cho hiệu quả"
  từ đồng nghĩa:
 • hiệu quả

4. The central meaning or theme of a speech or literary work

  synonym:
 • effect
 • ,
 • essence
 • ,
 • burden
 • ,
 • core
 • ,
 • gist

4. Ý nghĩa trung tâm hoặc chủ đề của một bài phát biểu hoặc tác phẩm văn học

  từ đồng nghĩa:
 • hiệu quả
 • ,
 • bản chất
 • ,
 • gánh nặng
 • ,
 • cốt lõi
 • ,
 • ý chính

5. (of a law) having legal validity

 • "The law is still in effect"
  synonym:
 • effect
 • ,
 • force

5. (của một luật) có hiệu lực pháp lý

 • "Luật vẫn còn hiệu lực"
  từ đồng nghĩa:
 • hiệu quả
 • ,
 • lực lượng

6. A symptom caused by an illness or a drug

 • "The effects of sleep loss"
 • "The effect of the anesthetic"
  synonym:
 • effect

6. Một triệu chứng gây ra bởi một căn bệnh hoặc một loại thuốc

 • "Tác động của mất ngủ"
 • "Tác dụng của thuốc gây mê"
  từ đồng nghĩa:
 • hiệu quả

verb

1. Produce

 • "The scientists set up a shock wave"
  synonym:
 • effect
 • ,
 • effectuate
 • ,
 • set up

1. Sản xuất

 • "Các nhà khoa học thiết lập một làn sóng xung kích"
  từ đồng nghĩa:
 • hiệu quả
 • ,
 • có hiệu lực
 • ,
 • thiết lập

2. Act so as to bring into existence

 • "Effect a change"
  synonym:
 • effect

2. Hành động để đưa vào sự tồn tại

 • "Hiệu ứng thay đổi"
  từ đồng nghĩa:
 • hiệu quả

Examples of using

I prefer not to take medicine, because I am afraid of drug side effect.
Tôi không thích dùng thuốc, vì tôi sợ tác dụng phụ của thuốc.
This effect was noticed by the creators of the full-screen editors, such as PyRoom, FocusWriter and DarkRoom.
Hiệu ứng này được chú ý bởi những người tạo ra các trình soạn thảo toàn màn hình, như PyRoom, FocusWriter và DarkRoom.
The effect was immediate.
Hiệu quả là ngay lập tức.