Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "educator" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "nhà giáo dục" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Educator

[Nhà giáo dục]
/ɛʤəketər/

noun

1. Someone who educates young people

  synonym:
 • educator
 • ,
 • pedagogue
 • ,
 • pedagog

1. Người giáo dục giới tr

  từ đồng nghĩa:
 • nhà giáo dục
 • ,
 • sư phạm