Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dwell" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "dwell" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Dwell

[Nhà ở]
/dwɛl/

verb

1. Think moodily or anxiously about something

  synonym:
 • brood
 • ,
 • dwell

1. Suy nghĩ tâm trạng hoặc lo lắng về một cái gì đó

  từ đồng nghĩa:
 • ấp trứng
 • ,
 • sống

2. Originate (in)

 • "The problems dwell in the social injustices in this country"
  synonym:
 • dwell
 • ,
 • consist
 • ,
 • lie
 • ,
 • lie in

2. Bắt nguồn (trong)

 • "Những vấn đề sống trong những bất công xã hội ở đất nước này"
  từ đồng nghĩa:
 • sống
 • ,
 • bao gồm
 • ,
 • nói dối
 • ,
 • nằm trong

3. Inhabit or live in

 • Be an inhabitant of
 • "People lived in africa millions of years ago"
 • "The people inhabited the islands that are now deserted"
 • "This kind of fish dwells near the bottom of the ocean"
 • "Deer are populating the woods"
  synonym:
 • populate
 • ,
 • dwell
 • ,
 • live
 • ,
 • inhabit

3. Sống hoặc sống ở

 • Là cư dân của
 • "Mọi người sống ở châu phi hàng triệu năm trước"
 • "Người dân sinh sống trên những hòn đảo hiện đang vắng vẻ"
 • "Loại cá này sống gần đáy đại dương"
 • "Hươu đang cư trú trong rừng"
  từ đồng nghĩa:
 • dân cư
 • ,
 • sống
 • ,
 • cư trú

4. Exist or be situated within

 • "Strange notions inhabited her mind"
  synonym:
 • dwell
 • ,
 • inhabit

4. Tồn tại hoặc nằm trong

 • "Những quan niệm kỳ lạ cư ngụ trong tâm trí cô ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • sống
 • ,
 • cư trú

5. Come back to

 • "Don't dwell on the past"
 • "She is always harping on the same old things"
  synonym:
 • harp
 • ,
 • dwell

5. Quay lại

 • "Đừng sống trong quá khứ"
 • "Cô ấy luôn luôn làm phiền những điều cũ"
  từ đồng nghĩa:
 • đàn hạc
 • ,
 • sống