Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "driving" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "lái xe" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Driving

[Lái xe]
/draɪvɪŋ/

noun

1. Hitting a golf ball off of a tee with a driver

 • "He sliced his drive out of bounds"
  synonym:
 • drive
 • ,
 • driving

1. Đánh một quả bóng golf ra khỏi tee với một người lái xe

 • "Anh ấy đã cắt ổ đĩa của mình ra khỏi giới hạn"
  từ đồng nghĩa:
 • lái xe

2. The act of controlling and steering the movement of a vehicle or animal

  synonym:
 • driving

2. Hành động điều khiển và điều khiển chuyển động của phương tiện hoặc động vật

  từ đồng nghĩa:
 • lái xe

adjective

1. Having the power of driving or impelling

 • "A driving personal ambition"
 • "The driving force was his innate enthusiasm"
 • "An impulsive force"
  synonym:
 • driving
 • ,
 • impulsive

1. Có sức mạnh lái xe hoặc thúc đẩy

 • "Một tham vọng cá nhân thúc đẩy"
 • "Động lực là sự nhiệt tình bẩm sinh của anh ấy"
 • "Một lực lượng bốc đồng"
  từ đồng nghĩa:
 • lái xe
 • ,
 • bốc đồng

2. Acting with vigor

 • "Responsibility turned the spoiled playboy into a driving young executive"
  synonym:
 • driving

2. Diễn xuất với sức sống

 • "Trách nhiệm đã biến tay chơi hư hỏng thành một giám đốc điều hành trẻ đầy lái xe"
  từ đồng nghĩa:
 • lái xe

Examples of using

Tom is driving to the hospital.
Tom đang lái xe đến bệnh viện.
I saw Tom driving down the street.
Tôi thấy Tom đang lái xe trên phố.
He was driving a new red convertible.
Anh ta đang lái một chiếc xe mui trần màu đỏ mới.