Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "drip" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "nhỏ giọt" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Drip

[Nhỏ giọt]
/drɪp/

noun

1. Flowing in drops

 • The formation and falling of drops of liquid
 • "There's a drip through the roof"
  synonym:
 • drip
 • ,
 • trickle
 • ,
 • dribble

1. Chảy trong giọt

 • Sự hình thành và rơi của giọt chất lỏng
 • "Có một giọt qua mái nhà"
  từ đồng nghĩa:
 • nhỏ giọt
 • ,
 • rê bóng

2. The sound of a liquid falling drop by drop

 • "The constant sound of dripping irritated him"
  synonym:
 • drip
 • ,
 • dripping

2. Âm thanh của chất lỏng rơi từng giọt

 • "Âm thanh liên tục nhỏ giọt kích thích anh ta"
  từ đồng nghĩa:
 • nhỏ giọt

3. (architecture) a projection from a cornice or sill designed to protect the area below from rainwater (as over a window or doorway)

  synonym:
 • drip
 • ,
 • drip mold
 • ,
 • drip mould

3. (kiến trúc) một hình chiếu từ một giác mạc hoặc bệ được thiết kế để bảo vệ khu vực bên dưới khỏi nước mưa (như trên một cửa sổ hoặc ô cửa)

  từ đồng nghĩa:
 • nhỏ giọt
 • ,
 • khuôn nhỏ giọt

verb

1. Fall in drops

 • "Water is dripping from the faucet"
  synonym:
 • drip

1. Rơi vào giọt

 • "Nước đang nhỏ giọt từ vòi"
  từ đồng nghĩa:
 • nhỏ giọt

2. Let or cause to fall in drops

 • "Dribble oil into the mixture"
  synonym:
 • dribble
 • ,
 • drip
 • ,
 • drop

2. Cho hoặc gây rơi vào giọt

 • "Bỏ dầu vào hỗn hợp"
  từ đồng nghĩa:
 • rê bóng
 • ,
 • nhỏ giọt
 • ,
 • thả