Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "downstairs" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "downstairs" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Downstairs

[Tầng dưới]
/daʊnstɛrz/

adjective

1. On or of lower floors of a building

 • "The downstairs (or downstair) phone"
  synonym:
 • downstairs
 • ,
 • downstair

1. Trên hoặc các tầng dưới của một tòa nhà

 • "Điện thoại ở tầng dưới (hoặc tầng dưới)"
  từ đồng nghĩa:
 • tầng dưới

adverb

1. On a floor below

 • "The tenants live downstairs"
  synonym:
 • downstairs
 • ,
 • down the stairs
 • ,
 • on a lower floor
 • ,
 • below

1. Trên một tầng dưới

 • "Những người thuê nhà sống ở tầng dưới"
  từ đồng nghĩa:
 • tầng dưới
 • ,
 • xuống cầu thang
 • ,
 • trên một tầng thấp hơn
 • ,
 • dưới đây

Examples of using

Will you relieve me while I go downstairs for a minute?
Bạn sẽ giải tỏa cho tôi trong khi tôi đi xuống cầu thang một phút chứ?
You can meet us downstairs when you're ready.
Bạn có thể gặp chúng tôi ở tầng dưới khi bạn sẵn sàng.
I'm downstairs.
Tôi đang ở dưới nhà.