Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "domino" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "domino" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Domino

[Domino]
/dɑmənoʊ/

noun

1. United states rhythm and blues pianist and singer and composer (born in 1928)

  synonym:
 • Domino
 • ,
 • Fats Domino
 • ,
 • Antoine Domino

1. Hoa kỳ nhịp điệu và blues nghệ sĩ piano và ca sĩ và nhà soạn nhạc (sinh năm 1928)

  từ đồng nghĩa:
 • Domino
 • ,
 • Chất béo Domino
 • ,
 • Antoine Domino

2. A loose hooded cloak worn with a half mask as part of a masquerade costume

  synonym:
 • domino

2. Một chiếc áo choàng trùm đầu lỏng lẻo được đeo với một nửa mặt nạ như một phần của trang phục giả trang

  từ đồng nghĩa:
 • domino

3. A mask covering the upper part of the face but with holes for the eyes

  synonym:
 • domino
 • ,
 • half mask
 • ,
 • eye mask

3. Một mặt nạ che phần trên của khuôn mặt nhưng có lỗ cho mắt

  từ đồng nghĩa:
 • domino
 • ,
 • mặt nạ nửa
 • ,
 • mặt nạ mắt

4. A small rectangular block used in playing the game of dominoes

 • The face of each block has two equal areas that can bear 0 to 6 dots
  synonym:
 • domino

4. Một khối hình chữ nhật nhỏ được sử dụng để chơi trò chơi domino

 • Mặt của mỗi khối có hai vùng bằng nhau có thể chịu được 0 đến 6 chấm
  từ đồng nghĩa:
 • domino