Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "division" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "phân chia" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Division

[Phòng ban]
/dɪvɪʒən/

noun

1. An army unit large enough to sustain combat

 • "Two infantry divisions were held in reserve"
  synonym:
 • division

1. Một đơn vị quân đội đủ lớn để duy trì chiến đấu

 • "Hai sư đoàn bộ binh được tổ chức dự bị"
  từ đồng nghĩa:
 • bộ phận

2. One of the portions into which something is regarded as divided and which together constitute a whole

 • "The written part of the exam"
 • "The finance section of the company"
 • "The bbc's engineering division"
  synonym:
 • part
 • ,
 • section
 • ,
 • division

2. Một trong những phần mà một cái gì đó được coi là chia và cùng nhau tạo thành một tổng thể

 • "Phần viết của bài kiểm tra"
 • "Bộ phận tài chính của công ty"
 • "Bộ phận kỹ thuật của bbc"
  từ đồng nghĩa:
 • phần
 • ,
 • bộ phận

3. The act or process of dividing

  synonym:
 • division

3. Hành động hoặc quá trình phân chia

  từ đồng nghĩa:
 • bộ phận

4. An administrative unit in government or business

  synonym:
 • division

4. Một đơn vị hành chính trong chính phủ hoặc doanh nghiệp

  từ đồng nghĩa:
 • bộ phận

5. Discord that splits a group

  synonym:
 • division
 • ,
 • variance

5. Bất hòa chia tách một nhóm

  từ đồng nghĩa:
 • bộ phận
 • ,
 • phương sai

6. A league ranked by quality

 • "He played baseball in class d for two years"
 • "Princeton is in the ncaa division 1-aa"
  synonym:
 • class
 • ,
 • division

6. Một giải đấu được xếp hạng theo chất lượng

 • "Anh ấy chơi bóng chày ở lớp d trong hai năm"
 • "Princeton nằm trong phân khu 1-aa của ncaa"
  từ đồng nghĩa:
 • lớp học
 • ,
 • bộ phận

7. (biology) a group of organisms forming a subdivision of a larger category

  synonym:
 • division

7. (sinh học) một nhóm các sinh vật tạo thành một phân khu của một loại lớn hơn

  từ đồng nghĩa:
 • bộ phận

8. (botany) taxonomic unit of plants corresponding to a phylum

  synonym:
 • division

8. (thực vật học) đơn vị phân loại thực vật tương ứng với một phylum

  từ đồng nghĩa:
 • bộ phận

9. A unit of the united states air force usually comprising two or more wings

  synonym:
 • division
 • ,
 • air division

9. Một đơn vị của không quân hoa kỳ thường bao gồm hai hoặc nhiều cánh

  từ đồng nghĩa:
 • bộ phận
 • ,
 • bộ phận không quân

10. A group of ships of similar type

  synonym:
 • division
 • ,
 • naval division

10. Một nhóm tàu loại tương tự

  từ đồng nghĩa:
 • bộ phận
 • ,
 • bộ phận hải quân

11. An arithmetic operation that is the inverse of multiplication

 • The quotient of two numbers is computed
  synonym:
 • division

11. Một phép toán số học là nghịch đảo của phép nhân

 • Thương số của hai số được tính
  từ đồng nghĩa:
 • bộ phận

12. The act of dividing or partitioning

 • Separation by the creation of a boundary that divides or keeps apart
  synonym:
 • division
 • ,
 • partition
 • ,
 • partitioning
 • ,
 • segmentation
 • ,
 • sectionalization
 • ,
 • sectionalisation

12. Hành vi phân chia hoặc phân vùng

 • Phân tách bằng cách tạo ra một ranh giới phân chia hoặc tách biệt
  từ đồng nghĩa:
 • bộ phận
 • ,
 • phân vùng
 • ,
 • phân khúc
 • ,
 • cắt lớp

Examples of using

Internal division within the Labor Party was one of the factors which led to its defeat at the recent election.
Sự phân chia nội bộ trong Đảng Lao động là một trong những yếu tố dẫn đến thất bại của nó tại cuộc bầu cử gần đây.
The children haven't studied division yet.
Những đứa trẻ chưa học phân chia.
What division of the company do you work in?
Bạn làm việc ở bộ phận nào của công ty?