Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "distribute" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "phân phối" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Distribute

[Phân phối]
/dɪstrɪbjut/

verb

1. Administer or bestow, as in small portions

 • "Administer critical remarks to everyone present"
 • "Dole out some money"
 • "Shell out pocket money for the children"
 • "Deal a blow to someone"
 • "The machine dispenses soft drinks"
  synonym:
 • distribute
 • ,
 • administer
 • ,
 • mete out
 • ,
 • deal
 • ,
 • parcel out
 • ,
 • lot
 • ,
 • dispense
 • ,
 • shell out
 • ,
 • deal out
 • ,
 • dish out
 • ,
 • allot
 • ,
 • dole out

1. Quản trị hoặc ban tặng, như trong các phần nhỏ

 • "Quản lý nhận xét quan trọng cho mọi người có mặt"
 • "Rút một số tiền"
 • "Vỏ tiền tiêu vặt cho trẻ em"
 • "Đối phó một cú đánh vào ai đó"
 • "Máy pha nước ngọt"
  từ đồng nghĩa:
 • phân phối
 • ,
 • quản trị
 • ,
 • gặp nhau
 • ,
 • thỏa thuận
 • ,
 • bưu kiện ra
 • ,
 • rất nhiều
 • ,
 • vỏ ngoài
 • ,
 • giải quyết
 • ,
 • món ăn ra
 • ,
 • phân bổ
 • ,
 • ra ngoài

2. Distribute or disperse widely

 • "The invaders spread their language all over the country"
  synonym:
 • spread
 • ,
 • distribute

2. Phân phối hoặc phân tán rộng rãi

 • "Những kẻ xâm lược truyền bá ngôn ngữ của họ trên khắp đất nước"
  từ đồng nghĩa:
 • lây lan
 • ,
 • phân phối

3. Make available

 • "The publisher wants to distribute the book in asia"
  synonym:
 • distribute

3. Làm sẵn

 • "Nhà xuất bản muốn phân phối sách ở châu á"
  từ đồng nghĩa:
 • phân phối

4. Give to several people

 • "The teacher handed out the exams"
  synonym:
 • distribute
 • ,
 • give out
 • ,
 • hand out
 • ,
 • pass out

4. Cho nhiều người

 • "Giáo viên đã đưa ra các bài kiểm tra"
  từ đồng nghĩa:
 • phân phối
 • ,
 • đưa ra
 • ,
 • ra tay
 • ,
 • bất tỉnh

5. Cause be distributed

 • "This letter is being circulated among the faculty"
  synonym:
 • circulate
 • ,
 • pass around
 • ,
 • pass on
 • ,
 • distribute

5. Nguyên nhân được phân phối

 • "Bức thư này đang được lưu hành giữa các khoa"
  từ đồng nghĩa:
 • lưu thông
 • ,
 • đi vòng quanh
 • ,
 • vượt qua
 • ,
 • phân phối

6. Cause to become widely known

 • "Spread information"
 • "Circulate a rumor"
 • "Broadcast the news"
  synonym:
 • circulate
 • ,
 • circularize
 • ,
 • circularise
 • ,
 • distribute
 • ,
 • disseminate
 • ,
 • propagate
 • ,
 • broadcast
 • ,
 • spread
 • ,
 • diffuse
 • ,
 • disperse
 • ,
 • pass around

6. Nguyên nhân được biết đến rộng rãi

 • "Truyền bá thông tin"
 • "Lưu hành một tin đồn"
 • "Phát sóng tin tức"
  từ đồng nghĩa:
 • lưu thông
 • ,
 • làm tròn
 • ,
 • thông tư
 • ,
 • phân phối
 • ,
 • phổ biến
 • ,
 • tuyên truyền
 • ,
 • phát sóng
 • ,
 • lây lan
 • ,
 • khuếch tán
 • ,
 • giải tán
 • ,
 • đi vòng quanh

7. Spread throughout a given area

 • "The function distributes the values evenly"
  synonym:
 • distribute

7. Trải rộng trên một khu vực nhất định

 • "Chức năng phân phối đồng đều các giá trị"
  từ đồng nghĩa:
 • phân phối

8. Be distributed or spread, as in statistical analyses

 • "Values distribute"
  synonym:
 • distribute

8. Được phân phối hoặc lan truyền, như trong các phân tích thống kê

 • "Phân phối giá trị"
  từ đồng nghĩa:
 • phân phối

9. Be mathematically distributive

  synonym:
 • distribute

9. Được phân phối toán học

  từ đồng nghĩa:
 • phân phối

10. To arrange in a systematic order

 • "Stagger the chairs in the lecture hall"
  synonym:
 • stagger
 • ,
 • distribute

10. Sắp xếp theo thứ tự có hệ thống

 • "Dao găm ghế trong giảng đường"
  từ đồng nghĩa:
 • con nai
 • ,
 • phân phối

Examples of using

Newspapers distribute information to the public.
Báo chí phân phối thông tin cho công chúng.