Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "distort" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "biến dạng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Distort

[Biến dạng]
/dɪstɔrt/

verb

1. Make false by mutilation or addition

 • As of a message or story
  synonym:
 • falsify
 • ,
 • distort
 • ,
 • garble
 • ,
 • warp

1. Làm sai bằng cách cắt xén hoặc bổ sung

 • Như một tin nhắn hoặc câu chuyện
  từ đồng nghĩa:
 • làm sai lệch
 • ,
 • bóp méo
 • ,
 • cắt xén
 • ,
 • cong vênh

2. Form into a spiral shape

 • "The cord is all twisted"
  synonym:
 • twist
 • ,
 • twine
 • ,
 • distort

2. Tạo thành hình xoắn ốc

 • "Mây bị xoắn"
  từ đồng nghĩa:
 • xoắn
 • ,
 • dây bện
 • ,
 • bóp méo

3. Twist and press out of shape

  synonym:
 • contort
 • ,
 • deform
 • ,
 • distort
 • ,
 • wring

3. Xoắn và nhấn ra khỏi hình dạng

  từ đồng nghĩa:
 • mâu thuẫn
 • ,
 • biến dạng
 • ,
 • bóp méo
 • ,
 • vắt

4. Affect as in thought or feeling

 • "My personal feelings color my judgment in this case"
 • "The sadness tinged his life"
  synonym:
 • tinge
 • ,
 • color
 • ,
 • colour
 • ,
 • distort

4. Ảnh hưởng như trong suy nghĩ hoặc cảm giác

 • "Cảm xúc cá nhân của tôi tô màu cho sự phán xét của tôi trong trường hợp này"
 • "Nỗi buồn nhuốm màu cuộc đời anh"
  từ đồng nghĩa:
 • tinge
 • ,
 • màu sắc
 • ,
 • bóp méo

5. Alter the shape of (something) by stress

 • "His body was deformed by leprosy"
  synonym:
 • deform
 • ,
 • distort
 • ,
 • strain

5. Thay đổi hình dạng của (một cái gì đó) bằng căng thẳng

 • "Cơ thể anh ta bị biến dạng bởi bệnh phong"
  từ đồng nghĩa:
 • biến dạng
 • ,
 • bóp méo
 • ,
 • căng thẳng

Examples of using

Get your facts first, and then you can distort them as much as you please.
Nhận sự thật của bạn trước, và sau đó bạn có thể bóp méo chúng nhiều như bạn muốn.