Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "displace" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ displace sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Displace

[Dịch chuyển]
/dɪsples/

verb

1. Cause to move, usually with force or pressure

 • "The refugees were displaced by the war"
  synonym:
 • displace

1. Nguyên nhân để di chuyển, thường là với lực hoặc áp lực

 • "Những người tị nạn đã phải di dời do chiến tranh"
  từ đồng nghĩa:
 • dịch chuyển

2. Take the place of or have precedence over

 • "Live broadcast of the presidential debate preempts the regular news hour"
 • "Discussion of the emergency situation will preempt the lecture by the professor"
  synonym:
 • preempt
 • ,
 • displace

2. Thay thế hoặc được ưu tiên hơn

 • "Phát sóng trực tiếp cuộc tranh luận tổng thống sẽ ưu tiên giờ tin tức thông thường"
 • "Thảo luận về tình huống khẩn cấp sẽ dẫn trước bài giảng của giáo sư"
  từ đồng nghĩa:
 • ưu tiên
 • ,
 • dịch chuyển

3. Terminate the employment of

 • Discharge from an office or position
 • "The boss fired his secretary today"
 • "The company terminated 25% of its workers"
  synonym:
 • displace
 • ,
 • fire
 • ,
 • give notice
 • ,
 • can
 • ,
 • dismiss
 • ,
 • give the axe
 • ,
 • send away
 • ,
 • sack
 • ,
 • force out
 • ,
 • give the sack
 • ,
 • terminate

3. Chấm dứt việc làm của

 • Xuất viện từ một văn phòng hoặc vị trí
 • "Ông chủ đã sa thải thư ký của mình ngày hôm nay"
 • "Công ty đã sa thải 25% công nhân của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • dịch chuyển
 • ,
 • lửa cháy
 • ,
 • thông báo
 • ,
 • có thể
 • ,
 • bãi nhiệm
 • ,
 • đưa rìu
 • ,
 • gửi đi
 • ,
 • bao tải
 • ,
 • buộc ra
 • ,
 • đưa bao tải
 • ,
 • chấm dứt

4. Cause to move or shift into a new position or place, both in a concrete and in an abstract sense

 • "Move those boxes into the corner, please"
 • "I'm moving my money to another bank"
 • "The director moved more responsibilities onto his new assistant"
  synonym:
 • move
 • ,
 • displace

4. Nguyên nhân để di chuyển hoặc chuyển sang một vị trí hoặc địa điểm mới, cả theo nghĩa cụ thể và trừu tượng

 • "Làm ơn di chuyển những chiếc hộp đó vào góc"
 • "Tôi đang chuyển tiền của mình sang ngân hàng khác"
 • "Giám đốc chuyển nhiều trách nhiệm hơn sang trợ lý mới của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • di chuyển
 • ,
 • dịch chuyển