Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disperse" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "phân tán" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Disperse

[Phân tán]
/dɪspərs/

verb

1. Distribute loosely

 • "He scattered gun powder under the wagon"
  synonym:
 • scatter
 • ,
 • sprinkle
 • ,
 • dot
 • ,
 • dust
 • ,
 • disperse

1. Phân phối lỏng lẻo

 • "Anh ta rải bột súng dưới xe"
  từ đồng nghĩa:
 • phân tán
 • ,
 • rắc
 • ,
 • chấm
 • ,
 • bụi
 • ,
 • giải tán

2. To cause to separate and go in different directions

 • "She waved her hand and scattered the crowds"
  synonym:
 • disperse
 • ,
 • dissipate
 • ,
 • dispel
 • ,
 • break up
 • ,
 • scatter

2. Để gây ra sự tách biệt và đi theo các hướng khác nhau

 • "Cô ấy vẫy tay và phân tán đám đông"
  từ đồng nghĩa:
 • giải tán
 • ,
 • tiêu tan
 • ,
 • xua tan
 • ,
 • chia tay
 • ,
 • phân tán

3. Cause to separate

 • "Break up kidney stones"
 • "Disperse particles"
  synonym:
 • break up
 • ,
 • disperse
 • ,
 • scatter

3. Nguyên nhân để tách

 • "Phá sỏi thận"
 • "Các hạt phân tán"
  từ đồng nghĩa:
 • chia tay
 • ,
 • giải tán
 • ,
 • phân tán

4. Move away from each other

 • "The crowds dispersed"
 • "The children scattered in all directions when the teacher approached"
  synonym:
 • disperse
 • ,
 • dissipate
 • ,
 • scatter
 • ,
 • spread out

4. Di chuyển xa nhau

 • "Đám đông phân tán"
 • "Những đứa trẻ phân tán theo mọi hướng khi giáo viên đến gần"
  từ đồng nghĩa:
 • giải tán
 • ,
 • tiêu tan
 • ,
 • phân tán
 • ,
 • trải ra

5. Separate (light) into spectral rays

 • "The prosm disperses light"
  synonym:
 • disperse

5. Tách (ánh sáng) thành các tia quang phổ

 • "Các prosm phân tán ánh sáng"
  từ đồng nghĩa:
 • giải tán

6. Cause to become widely known

 • "Spread information"
 • "Circulate a rumor"
 • "Broadcast the news"
  synonym:
 • circulate
 • ,
 • circularize
 • ,
 • circularise
 • ,
 • distribute
 • ,
 • disseminate
 • ,
 • propagate
 • ,
 • broadcast
 • ,
 • spread
 • ,
 • diffuse
 • ,
 • disperse
 • ,
 • pass around

6. Nguyên nhân được biết đến rộng rãi

 • "Truyền bá thông tin"
 • "Lưu hành một tin đồn"
 • "Phát sóng tin tức"
  từ đồng nghĩa:
 • lưu thông
 • ,
 • làm tròn
 • ,
 • thông tư
 • ,
 • phân phối
 • ,
 • phổ biến
 • ,
 • tuyên truyền
 • ,
 • phát sóng
 • ,
 • lây lan
 • ,
 • khuếch tán
 • ,
 • giải tán
 • ,
 • đi vòng quanh