Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disorientation" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "mất phương hướng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Disorientation

[Mất phương hướng]
/dɪsɔriənteʃən/

noun

1. A wild delusion (especially one induced by a hallucinogenic drug)

  synonym:
 • disorientation
 • ,
 • freak out

1. Một ảo tưởng hoang dã (đặc biệt là một do thuốc gây ảo giác)

  từ đồng nghĩa:
 • mất phương hướng
 • ,
 • quái đản

2. Confusion (usually transient) about where you are and how to proceed

 • Uncertainty as to direction
 • "His disorientation was the result of inattention"
  synonym:
 • disorientation

2. Nhầm lẫn (thường là thoáng qua) về nơi bạn đang ở và cách tiến hành

 • Không chắc chắn về hướng
 • "Sự mất phương hướng của anh ấy là kết quả của sự thiếu tập trung"
  từ đồng nghĩa:
 • mất phương hướng