Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disintegration" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "phân rã" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Disintegration

[Phân rã]
/dɪsɪntəgreʃən/

noun

1. In a decomposed state

  synonym:
 • decomposition
 • ,
 • disintegration

1. Trong trạng thái phân hủy

  từ đồng nghĩa:
 • phân hủy
 • ,
 • tan rã

2. A loss (or serious disruption) of organization in some system

 • "A disintegration of personality"
  synonym:
 • disintegration

2. Một sự mất mát (hoặc gián đoạn nghiêm trọng) của tổ chức trong một số hệ thống

 • "Sự tan rã của nhân cách"
  từ đồng nghĩa:
 • tan rã

3. Separation into component parts

  synonym:
 • dissolution
 • ,
 • disintegration

3. Tách thành các bộ phận cấu thành

  từ đồng nghĩa:
 • giải th
 • ,
 • tan rã

4. The spontaneous disintegration of a radioactive substance along with the emission of ionizing radiation

  synonym:
 • decay
 • ,
 • radioactive decay
 • ,
 • disintegration

4. Sự phân hủy tự phát của chất phóng xạ cùng với sự phát xạ bức xạ ion hóa

  từ đồng nghĩa:
 • phân rã
 • ,
 • phân rã phóng xạ
 • ,
 • tan rã

5. Total destruction

 • "Bomb tests resulted in the annihilation of the atoll"
  synonym:
 • annihilation
 • ,
 • disintegration

5. Hủy diệt toàn bộ

 • "Các cuộc thử nghiệm bom đã dẫn đến sự hủy diệt của đảo san hô"
  từ đồng nghĩa:
 • hủy diệt
 • ,
 • tan rã