Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disentangle" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "không đồng ý" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Disentangle

[Vô hiệu hóa]
/dɪsəntæŋgəl/

verb

1. Release from entanglement of difficulty

 • "I cannot extricate myself from this task"
  synonym:
 • extricate
 • ,
 • untangle
 • ,
 • disentangle
 • ,
 • disencumber

1. Giải phóng khỏi sự vướng víu của khó khăn

 • "Tôi không thể thoát khỏi nhiệm vụ này"
  từ đồng nghĩa:
 • giải thoát
 • ,
 • gỡ rối
 • ,
 • tháo gỡ
 • ,
 • không đồng ý

2. Extricate from entanglement

 • "Can you disentangle the cord?"
  synonym:
 • disentangle
 • ,
 • unsnarl
 • ,
 • straighten out

2. Thoát khỏi sự vướng víu

 • "Bạn có thể tháo dây?"
  từ đồng nghĩa:
 • tháo gỡ
 • ,
 • không
 • ,
 • thẳng ra

3. Free from involvement or entanglement

 • "How can i disentangle myself from her personal affairs?"
  synonym:
 • disinvolve
 • ,
 • disembroil
 • ,
 • disentangle

3. Không có sự tham gia hoặc vướng mắc

 • "Làm thế nào tôi có thể tháo gỡ bản thân khỏi các vấn đề cá nhân của cô ấy?"
  từ đồng nghĩa:
 • không thích
 • ,
 • thất vọng
 • ,
 • tháo gỡ

4. Separate the tangles of

  synonym:
 • unwind
 • ,
 • disentangle

4. Tách các mớ của

  từ đồng nghĩa:
 • thư giãn
 • ,
 • tháo gỡ

5. Smoothen and neaten with or as with a comb

 • "Comb your hair before dinner"
 • "Comb the wool"
  synonym:
 • comb
 • ,
 • comb out
 • ,
 • disentangle

5. Làm mịn và gọn gàng với hoặc như với một chiếc lược

 • "Lưới tóc trước bữa tối"
 • "Kết hợp len"
  từ đồng nghĩa:
 • lược
 • ,
 • chải ra
 • ,
 • tháo gỡ