Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discretion" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tùy ý" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Discretion

[Thận trọng]
/dɪskrɛʃən/

noun

1. Freedom to act or judge on one's own

  synonym:
 • discretion

1. Tự do hành động hoặc phán xét

  từ đồng nghĩa:
 • tùy ý

2. Knowing how to avoid embarrassment or distress

 • "The servants showed great tact and discretion"
  synonym:
 • discretion
 • ,
 • discreetness
 • ,
 • circumspection
 • ,
 • prudence

2. Biết cách tránh bối rối hoặc đau khổ

 • "Những người hầu đã thể hiện sự khéo léo và thận trọng"
  từ đồng nghĩa:
 • tùy ý
 • ,
 • kín đáo
 • ,
 • lách luật
 • ,
 • thận trọng

3. Refined taste

 • Tact
  synonym:
 • delicacy
 • ,
 • discretion

3. Hương vị tinh chế

 • Khéo léo
  từ đồng nghĩa:
 • tinh tế
 • ,
 • tùy ý

4. The power of making free choices unconstrained by external agencies

  synonym:
 • free will
 • ,
 • discretion

4. Sức mạnh của việc lựa chọn miễn phí không bị ràng buộc bởi các cơ quan bên ngoài

  từ đồng nghĩa:
 • ý chí tự do
 • ,
 • tùy ý

5. The trait of judging wisely and objectively

 • "A man of discernment"
  synonym:
 • discretion
 • ,
 • discernment

5. Đặc điểm của việc đánh giá một cách khôn ngoan và khách quan

 • "Một người đàn ông phân biệt"
  từ đồng nghĩa:
 • tùy ý
 • ,
 • phân biệt

Examples of using

He who makes noises while the ship is sailing, making people unable to hear orders, will be fined at the discretion of the captain.
Người gây ồn ào trong khi con tàu đang chèo thuyền, khiến mọi người không thể nghe lệnh, sẽ bị phạt theo quyết định của thuyền trưởng.