Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discrepancy" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "discrepancy" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Discrepancy

[Sự khác biệt]
/dɪskrɛpənsi/

noun

1. A difference between conflicting facts or claims or opinions

 • "A growing divergence of opinion"
  synonym:
 • discrepancy
 • ,
 • disagreement
 • ,
 • divergence
 • ,
 • variance

1. Sự khác biệt giữa các sự kiện hoặc tuyên bố hoặc ý kiến trái ngược nhau

 • "Sự khác biệt ngày càng tăng về quan điểm"
  từ đồng nghĩa:
 • sự khác biệt
 • ,
 • bất đồng
 • ,
 • phân kỳ
 • ,
 • phương sai

2. An event that departs from expectations

  synonym:
 • discrepancy
 • ,
 • variance
 • ,
 • variant

2. Một sự kiện khác xa với mong đợi

  từ đồng nghĩa:
 • sự khác biệt
 • ,
 • phương sai
 • ,
 • biến thể