Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discouraging" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "không khuyến khích" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Discouraging

[Không khuyến khích]
/dɪskərəʤɪŋ/

adjective

1. Depriving of confidence or hope or enthusiasm and hence often deterring action

 • "Where never is heard a discouraging word"
  synonym:
 • discouraging

1. Tước đi sự tự tin hoặc hy vọng hoặc nhiệt tình và do đó thường ngăn cản hành động

 • "Nơi chưa bao giờ nghe thấy một từ nản lòng"
  từ đồng nghĩa:
 • không khuyến khích

2. Expressing disapproval

  synonym:
 • discouraging

2. Bày tỏ sự không tán thành

  từ đồng nghĩa:
 • không khuyến khích