Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discourage" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "không khuyến khích" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Discourage

[Không khuyến khích]
/dɪskərɪʤ/

verb

1. Try to prevent

 • Show opposition to
 • "We should discourage this practice among our youth"
  synonym:
 • deter
 • ,
 • discourage

1. Cố gắng ngăn chặn

 • Thể hiện sự phản đối
 • "Chúng ta nên ngăn cản thực hành này trong giới trẻ của chúng tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • răn đe
 • ,
 • không khuyến khích

2. Deprive of courage or hope

 • Take away hope from
 • Cause to feel discouraged
  synonym:
 • discourage

2. Tước đi lòng can đảm hoặc hy vọng

 • Lấy đi hy vọng từ
 • Khiến cảm thấy nản lòng
  từ đồng nghĩa:
 • không khuyến khích

3. Admonish or counsel in terms of someone's behavior

 • "I warned him not to go too far"
 • "I warn you against false assumptions"
 • "She warned him to be quiet"
  synonym:
 • warn
 • ,
 • discourage
 • ,
 • admonish
 • ,
 • monish

3. Khuyên răn hoặc tư vấn về hành vi của ai đó

 • "Tôi đã cảnh báo anh ấy đừng đi quá xa"
 • "Tôi cảnh báo bạn chống lại các giả định sai lầm"
 • "Cô cảnh báo anh hãy im lặng"
  từ đồng nghĩa:
 • cảnh báo
 • ,
 • không khuyến khích
 • ,
 • khuyên răn
 • ,
 • monish

Examples of using

She did not let failure discourage her.
Cô không để thất bại làm cô nản lòng.