Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discernment" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "phân biệt" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Discernment

[Phân biệt]
/dɪsərnmənt/

noun

1. The cognitive condition of someone who understands

 • "He has virtually no understanding of social cause and effect"
  synonym:
 • understanding
 • ,
 • apprehension
 • ,
 • discernment
 • ,
 • savvy

1. Tình trạng nhận thức của một người hiểu

 • "Anh ta hầu như không hiểu gì về nguyên nhân và kết quả xã hội"
  từ đồng nghĩa:
 • hiểu
 • ,
 • e ngại
 • ,
 • phân biệt
 • ,
 • hiểu biết

2. Delicate discrimination (especially of aesthetic values)

 • "Arrogance and lack of taste contributed to his rapid success"
 • "To ask at that particular time was the ultimate in bad taste"
  synonym:
 • taste
 • ,
 • appreciation
 • ,
 • discernment
 • ,
 • perceptiveness

2. Phân biệt đối xử tinh tế (đặc biệt là các giá trị thẩm mỹ)

 • "Kiêu ngạo và thiếu hương vị đã góp phần vào thành công nhanh chóng của anh ấy"
 • "Để hỏi tại thời điểm đó là cuối cùng trong hương vị xấu"
  từ đồng nghĩa:
 • hương vị
 • ,
 • đánh giá cao
 • ,
 • phân biệt
 • ,
 • nhận thức

3. Perception of that which is obscure

  synonym:
 • discernment
 • ,
 • perceptiveness

3. Nhận thức về điều đó là tối nghĩa

  từ đồng nghĩa:
 • phân biệt
 • ,
 • nhận thức

4. The mental ability to understand and discriminate between relations

  synonym:
 • sagacity
 • ,
 • sagaciousness
 • ,
 • judgment
 • ,
 • judgement
 • ,
 • discernment

4. Khả năng tinh thần để hiểu và phân biệt giữa các mối quan hệ

  từ đồng nghĩa:
 • khôn ngoan
 • ,
 • phán xét
 • ,
 • phân biệt

5. The trait of judging wisely and objectively

 • "A man of discernment"
  synonym:
 • discretion
 • ,
 • discernment

5. Đặc điểm của việc đánh giá một cách khôn ngoan và khách quan

 • "Một người đàn ông phân biệt"
  từ đồng nghĩa:
 • tùy ý
 • ,
 • phân biệt