Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disapprove" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "không tán thành" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Disapprove

[Không chấp thuận]
/dɪsəpruv/

verb

1. Consider bad or wrong

  synonym:
 • disapprove

1. Coi xấu hay sai

  từ đồng nghĩa:
 • không tán thành

2. Deem wrong or inappropriate

 • "I disapprove of her child rearing methods"
  synonym:
 • disapprove
 • ,
 • reject

2. Coi là sai hoặc không phù hợp

 • "Tôi không tán thành phương pháp nuôi con của cô ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • không tán thành
 • ,
 • từ chối

Examples of using

I take it you disapprove.
Tôi lấy nó bạn không đồng ý.
Do you approve or disapprove of my project?
Bạn có chấp thuận hoặc không chấp thuận dự án của tôi?
I disapprove of what you say.
Tôi không đồng ý với những gì bạn nói.