Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disappearance" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "biến mất" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Disappearance

[Biến mất]
/dɪsəpɪrəns/

noun

1. The act of leaving secretly or without explanation

  synonym:
 • disappearance
 • ,
 • disappearing

1. Hành động rời đi bí mật hoặc không có lời giải thích

  từ đồng nghĩa:
 • biến mất

2. The event of passing out of sight

  synonym:
 • disappearance

2. Sự kiện bất tỉnh

  từ đồng nghĩa:
 • biến mất

3. Gradually ceasing to be visible

  synonym:
 • fade
 • ,
 • disappearance

3. Dần dần không còn nhìn thấy được

  từ đồng nghĩa:
 • phai
 • ,
 • biến mất

4. Ceasing to exist

 • "He regretted the disappearance of greek from school curricula"
 • "What was responsible for the disappearance of the rainforest?"
 • "The disappearance of resistance at very low temperatures"
  synonym:
 • disappearance

4. Ngừng tồn tại

 • "Anh ấy hối hận về sự biến mất của tiếng hy lạp khỏi chương trình giảng dạy ở trường"
 • "Những gì chịu trách nhiệm cho sự biến mất của rừng nhiệt đới?"
 • "Sự biến mất của sức đề kháng ở nhiệt độ rất thấp"
  từ đồng nghĩa:
 • biến mất