Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disability" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "khuyết tật" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Disability

[Khuyết tật]
/dɪsəbɪlɪti/

noun

1. The condition of being unable to perform as a consequence of physical or mental unfitness

 • "Reading disability"
 • "Hearing impairment"
  synonym:
 • disability
 • ,
 • disablement
 • ,
 • handicap
 • ,
 • impairment

1. Tình trạng không thể thực hiện do hậu quả của sự chứng kiến về thể chất hoặc tinh thần

 • "Khuyết tật đọc"
 • "Suy giảm thính lực"
  từ đồng nghĩa:
 • khuyết tật
 • ,
 • tàn tật
 • ,
 • điểm chấp
 • ,
 • suy yếu

Examples of using

The army rejected Tom because of a physical disability.
Quân đội đã từ chối Tom vì khuyết tật về thể chất.
Stupidity is not a disability!
Sự ngu ngốc không phải là một khuyết tật!