Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dillydally" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ dillydally sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Dillydally

[Dillydally]
/dɪlidæli/

verb

1. Postpone doing what one should be doing

 • "He did not want to write the letter and procrastinated for days"
  synonym:
 • procrastinate
 • ,
 • stall
 • ,
 • drag one's feet
 • ,
 • drag one's heels
 • ,
 • shillyshally
 • ,
 • dilly-dally
 • ,
 • dillydally

1. Hoãn làm những gì người ta nên làm

 • "Anh ấy không muốn viết thư và trì hoãn nhiều ngày"
  từ đồng nghĩa:
 • trì hoãn
 • ,
 • gian hàng
 • ,
 • kéo chân một người
 • ,
 • kéo gót chân của một người
 • ,
 • shillyshally
 • ,
 • dilly-dally
 • ,
 • dillydally