Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dice" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ " súc sắc" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Dice

[Xúc xắc]
/daɪs/

noun

1. A small cube with 1 to 6 spots on the six faces

 • Used in gambling to generate random numbers
  synonym:
 • die
 • ,
 • dice

1. Một khối lập phương nhỏ với 1 đến 6 điểm trên sáu mặt

 • Được sử dụng trong cờ bạc để tạo số ngẫu nhiên
  từ đồng nghĩa:
 • chết
 • ,
 • xúc xắc

verb

1. Cut into cubes

 • "Cube the cheese"
  synonym:
 • cube
 • ,
 • dice

1. Cắt thành khối

 • "Khối phô mai"
  từ đồng nghĩa:
 • khối lập phương
 • ,
 • xúc xắc

2. Play dice

  synonym:
 • dice

2. Chơi súc sắc

  từ đồng nghĩa:
 • xúc xắc

Examples of using

Roll the dice.
Lăn xúc xắc.
Many games use dice as a random number generator.
Nhiều trò chơi sử dụng súc sắc như một trình tạo số ngẫu nhiên.
We'll decide it like men, bring the dice!
Chúng tôi sẽ quyết định nó giống như đàn ông, mang xúc xắc!