Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deterioration" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "xuống cấp" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Deterioration

[Suy thoái]
/dɪtɪriəreʃən/

noun

1. A symptom of reduced quality or strength

  synonym:
 • deterioration
 • ,
 • impairment

1. Một triệu chứng giảm chất lượng hoặc sức mạnh

  từ đồng nghĩa:
 • xấu đi
 • ,
 • suy yếu

2. Process of changing to an inferior state

  synonym:
 • deterioration
 • ,
 • decline in quality
 • ,
 • declension
 • ,
 • worsening

2. Quá trình thay đổi sang trạng thái thấp kém

  từ đồng nghĩa:
 • xấu đi
 • ,
 • giảm chất lượng
 • ,
 • giảm