Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "destitute" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "destitute" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Destitute

[Phá hoại]
/dɛstətut/

adjective

1. Poor enough to need help from others

  synonym:
 • destitute
 • ,
 • impoverished
 • ,
 • indigent
 • ,
 • necessitous
 • ,
 • needy
 • ,
 • poverty-stricken

1. Đủ nghèo để cần sự giúp đỡ từ người khác

  từ đồng nghĩa:
 • nghèo khổ
 • ,
 • nghèo khó
 • ,
 • cần thiết
 • ,
 • thiếu thốn
 • ,
 • nghèo đói

2. Completely wanting or lacking

 • "Writing barren of insight"
 • "Young recruits destitute of experience"
 • "Innocent of literary merit"
 • "The sentence was devoid of meaning"
  synonym:
 • barren
 • ,
 • destitute
 • ,
 • devoid
 • ,
 • free
 • ,
 • innocent

2. Hoàn toàn muốn hoặc thiếu

 • "Viết cằn cỗi của cái nhìn sâu sắc"
 • "Tuyển dụng trẻ kinh nghiệm"
 • "Vô tội của công đức văn học"
 • "Câu không có ý nghĩa"
  từ đồng nghĩa:
 • cằn cỗi
 • ,
 • nghèo khổ
 • ,
 • không có
 • ,
 • miễn phí
 • ,
 • vô tội