Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deport" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "trục xuất" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Deport

[Trục xuất]
/dɪpɔrt/

verb

1. Behave in a certain manner

 • "She carried herself well"
 • "He bore himself with dignity"
 • "They conducted themselves well during these difficult times"
  synonym:
 • behave
 • ,
 • acquit
 • ,
 • bear
 • ,
 • deport
 • ,
 • conduct
 • ,
 • comport
 • ,
 • carry

1. Cư xử theo một cách nhất định

 • "Cô ấy mang mình tốt"
 • "Anh ấy tự chịu đựng nhân phẩm"
 • "Họ đã tiến hành tốt trong những thời điểm khó khăn này"
  từ đồng nghĩa:
 • cư xử
 • ,
 • tha bổng
 • ,
 • chịu
 • ,
 • trục xuất
 • ,
 • tiến hành
 • ,
 • đồng chí
 • ,
 • mang

2. Hand over to the authorities of another country

 • "They extradited the fugitive to his native country so he could be tried there"
  synonym:
 • extradite
 • ,
 • deliver
 • ,
 • deport

2. Bàn giao cho chính quyền của một quốc gia khác

 • "Họ dẫn độ kẻ chạy trốn về quê hương để anh ta có thể bị xét xử ở đó"
  từ đồng nghĩa:
 • dẫn độ
 • ,
 • giao hàng
 • ,
 • trục xuất

3. Expel from a country

 • "The poet was exiled because he signed a letter protesting the government's actions"
  synonym:
 • expatriate
 • ,
 • deport
 • ,
 • exile

3. Trục xuất khỏi một quốc gia

 • "Nhà thơ đã bị lưu đày vì ông đã ký một lá thư phản đối hành động của chính phủ"
  từ đồng nghĩa:
 • người nước ngoài
 • ,
 • trục xuất
 • ,
 • lưu vong

Examples of using

If I don't take care of all the bureaucratic issues, they'll simply deport me.
Nếu tôi không quan tâm đến tất cả các vấn đề quan liêu, họ sẽ đơn giản trục xuất tôi.