Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deplorable" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đáng trách" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Deplorable

[Đáng tin cậy]
/dɪplɔrəbəl/

adjective

1. Bad

 • Unfortunate
 • "My finances were in a deplorable state"
 • "A lamentable decision"
 • "Her clothes were in sad shape"
 • "A sorry state of affairs"
  synonym:
 • deplorable
 • ,
 • distressing
 • ,
 • lamentable
 • ,
 • pitiful
 • ,
 • sad
 • ,
 • sorry

1. Xấu

 • Đáng tiếc
 • "Tài chính của tôi ở trong tình trạng tồi tệ"
 • "Một quyết định than thở"
 • "Quần áo của cô ấy trong hình dạng buồn"
 • "Một tình trạng xin lỗi"
  từ đồng nghĩa:
 • đáng trách
 • ,
 • đau khổ
 • ,
 • than thở
 • ,
 • đáng thương
 • ,
 • buồn
 • ,
 • lấy làm tiếc

2. Of very poor quality or condition

 • "Deplorable housing conditions in the inner city"
 • "Woeful treatment of the accused"
 • "Woeful errors of judgment"
  synonym:
 • deplorable
 • ,
 • execrable
 • ,
 • miserable
 • ,
 • woeful
 • ,
 • wretched

2. Chất lượng hoặc điều kiện rất kém

 • "Điều kiện nhà ở tồi tàn trong nội thành"
 • "Đối xử tệ bạc với bị cáo"
 • "Lỗi đánh giá"
  từ đồng nghĩa:
 • đáng trách
 • ,
 • thực thi
 • ,
 • khốn khổ

3. Bringing or deserving severe rebuke or censure

 • "A criminal waste of talent"
 • "A deplorable act of violence"
 • "Adultery is as reprehensible for a husband as for a wife"
  synonym:
 • condemnable
 • ,
 • criminal
 • ,
 • deplorable
 • ,
 • reprehensible
 • ,
 • vicious

3. Mang lại hoặc xứng đáng bị quở trách hoặc kiểm duyệt nghiêm trọng

 • "Một sự lãng phí hình sự của tài năng"
 • "Một hành động bạo lực đáng trách"
 • "Ngoại tình là đáng trách đối với một người chồng như đối với một người vợ"
  từ đồng nghĩa:
 • lên án
 • ,
 • hình sự
 • ,
 • đáng trách
 • ,
 • xấu xa