Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dependence" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "phụ thuộc" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Dependence

[Sự phụ thuộc]
/dɪpɛndəns/

noun

1. The state of relying on or being controlled by someone or something else

  synonym:
 • dependence
 • ,
 • dependance
 • ,
 • dependency

1. Trạng thái dựa vào hoặc bị kiểm soát bởi ai đó hoặc cái gì khác

  từ đồng nghĩa:
 • sự phụ thuộc
 • ,
 • phụ thuộc

2. Being abnormally tolerant to and dependent on something that is psychologically or physically habit-forming (especially alcohol or narcotic drugs)

  synonym:
 • addiction
 • ,
 • dependence
 • ,
 • dependance
 • ,
 • dependency
 • ,
 • habituation

2. Chịu đựng và phụ thuộc một cách bất thường vào một thứ gì đó hình thành thói quen về mặt tâm lý hoặc thể chất (đặc biệt là rượu hoặc ma túy)

  từ đồng nghĩa:
 • nghiện
 • ,
 • sự phụ thuộc
 • ,
 • phụ thuộc
 • ,
 • thói quen