Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "delinquency" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "phạm pháp" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Delinquency

[Tội phạm]
/dɪlɪŋkwənsi/

noun

1. Nonpayment of a debt when due

  synonym:
 • delinquency

1. Không trả được nợ khi đến hạn

  từ đồng nghĩa:
 • phạm pháp

2. A tendency to be negligent and uncaring

 • "He inherited his delinquency from his father"
 • "His derelictions were not really intended as crimes"
 • "His adolescent protest consisted of willful neglect of all his responsibilities"
  synonym:
 • delinquency
 • ,
 • dereliction
 • ,
 • willful neglect

2. Một xu hướng cẩu thả và vô tâm

 • "Anh ấy thừa hưởng sự phạm pháp của mình từ cha mình"
 • "Sự vô chủ của anh ta không thực sự có ý định là tội ác"
 • "Cuộc biểu tình vị thành niên của anh ta bao gồm sự thờ ơ của tất cả các trách nhiệm của anh ta"
  từ đồng nghĩa:
 • phạm pháp
 • ,
 • vô chủ
 • ,
 • bỏ bê cố ý

3. An antisocial misdeed in violation of the law by a minor

  synonym:
 • delinquency
 • ,
 • juvenile delinquency

3. Một hành vi sai trái chống đối xã hội vi phạm pháp luật của một trẻ vị thành niên

  từ đồng nghĩa:
 • phạm pháp
 • ,
 • tội phạm vị thành niên