Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "definition" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "định nghĩa" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Definition

[Định nghĩa]
/dɛfənɪʃən/

noun

1. A concise explanation of the meaning of a word or phrase or symbol

  synonym:
 • definition

1. Một lời giải thích ngắn gọn về ý nghĩa của một từ hoặc cụm từ hoặc ký hiệu

  từ đồng nghĩa:
 • định nghĩa

2. Clarity of outline

 • "Exercise had given his muscles superior definition"
  synonym:
 • definition

2. Sự rõ ràng của phác thảo

 • "Tập thể dục đã cho cơ bắp của anh ấy định nghĩa vượt trội"
  từ đồng nghĩa:
 • định nghĩa

Examples of using

The definition from the dictionary is different.
Định nghĩa từ điển là khác nhau.
A dictatorship means, by definition, one center of power.
Một chế độ độc tài có nghĩa là, theo định nghĩa, một trung tâm quyền lực.
A dictatorship means, by definition, one centre of power.
Một chế độ độc tài có nghĩa là, theo định nghĩa, một trung tâm quyền lực.