Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deer" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "hươu" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Deer

[Hươu]
/dɪr/

noun

1. Distinguished from bovidae by the male's having solid deciduous antlers

    synonym:
  • deer
  • ,
  • cervid

1. Phân biệt với bovidae bởi con đực có gạc rụng lá rắn

    từ đồng nghĩa:
  • con nai
  • ,
  • cổ tử cung

Examples of using

The deer is more rapid than strong.
Con nai nhanh hơn mạnh.
We didn't see many deer in the forest.
Chúng tôi đã không nhìn thấy nhiều con nai trong rừng.
He couldn't bring himself to shoot the deer.
Anh ta không thể tự bắn con nai.