Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "decently" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đàng hoàng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Decently

[Tuyệt vời]
/disəntli/

adverb

1. In a decent manner

 • "They don't know how to dress decently"
  synonym:
 • decently

1. Một cách tử tế

 • "Họ không biết cách ăn mặc tươm tất"
  từ đồng nghĩa:
 • đàng hoàng

2. In the right manner

 • "Please do your job properly!"
 • "Can't you carry me decent?"
  synonym:
 • properly
 • ,
 • decently
 • ,
 • decent
 • ,
 • in good order
 • ,
 • right
 • ,
 • the right way

2. Đúng cách

 • "Làm ơn làm việc của bạn đúng cách!"
 • "Bạn không thể mang tôi đàng hoàng?"
  từ đồng nghĩa:
 • đúng cách
 • ,
 • đàng hoàng
 • ,
 • theo thứ tự tốt
 • ,
 • đúng

Examples of using

Behave decently, as if you're a well-cultured man.
Hành xử tử tế, như thể bạn là một người đàn ông có văn hóa.