Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "darn" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "darn" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Darn

[Chết tiệt]
/dɑrn/

noun

1. Something of little value

 • "His promise is not worth a damn"
 • "Not worth one red cent"
 • "Not worth shucks"
  synonym:
 • damn
 • ,
 • darn
 • ,
 • hoot
 • ,
 • red cent
 • ,
 • shit
 • ,
 • shucks
 • ,
 • tinker's damn
 • ,
 • tinker's dam

1. Một cái gì đó ít giá trị

 • "Lời hứa của anh ta không đáng chết"
 • "Không đáng một xu đỏ"
 • "Không đáng để trốn tránh"
  từ đồng nghĩa:
 • chết tiệt
 • ,
 • hoot
 • ,
 • xu đỏ
 • ,
 • shucks
 • ,
 • đập tinker

2. Sewing that repairs a worn or torn hole (especially in a garment)

 • "Her stockings had several mends"
  synonym:
 • mend
 • ,
 • patch
 • ,
 • darn

2. May mà sửa chữa một lỗ bị mòn hoặc rách (đặc biệt là trong một bộ quần áo)

 • "Vớ của cô ấy đã có một số sửa chữa"
  từ đồng nghĩa:
 • sửa đổi
 • ,
 • miếng dán
 • ,
 • chết tiệt

verb

1. Repair by sewing

 • "Darn socks"
  synonym:
 • darn

1. Sửa chữa bằng cách may

 • "Vớ chết tiệt"
  từ đồng nghĩa:
 • chết tiệt