Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dal" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "dal" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Dal

[Dal]
/dæl/

noun

1. A metric unit of volume or capacity equal to 10 liters

  synonym:
 • dekaliter
 • ,
 • dekalitre
 • ,
 • decaliter
 • ,
 • decalitre
 • ,
 • dal
 • ,
 • dkl

1. Một đơn vị khối lượng hoặc công suất bằng 10 lít

  từ đồng nghĩa:
 • dekaliter
 • ,
 • dekalitre
 • ,
 • bộ giải mã
 • ,
 • decalitre
 • ,
 • dal
 • ,
 • dkl